Vừa qua, tại Hội nghị triển khai Đề án Phát triển bò thịt cao sản giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng xây dựng mỗi mô hình chăn nuôi tối thiểu 10 con bò cái lai cao sản giống Red Angus hoặc giống BBB, với mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước không quá 200 triệu đồng để mua con giống và các trang thiết bị đầu tư.
Việc hỗ trợ 50% kinh phí mua bò cái nền để tăng đàn cơ học, UBND tỉnh Lâm Đồng lưu ý các địa phương phải chọn lựa đối tượng tham gia là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có điều kiện phát triển chăn nuôi tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Với Trung tâm Gia súc lớn Trung ương và Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cung cấp kịp thời nguồn tinh phối giống bò cao sản cho nông dân và doanh nghiệp tham gia Đề án; đồng thời bố trí những cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm để trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao các quy trình kỹ thuật mới về phối giống, chăm sóc bò thịt cao sản cho người chăn nuôi thực hành...
MẠC KHẢI
,